نام و نام خانوادگی

سمت در هیات مدیره

موظف/غیر موظف

به نمایندگی از

سال تولد

رشته تحصیلی

مدرک

هادي عبدالهي زاده

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

شرکت سیمان  فارس و خوزستان

1361

 مهندسی شیمی 

کارشناسی

علیرضا قادری

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

شرکت سیمان فارس نو

1355

حسابداری

کارشناسی

علی اکبر الوندیان

عضو  هیئت مدیره

غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری  سیمان تامین

1347

مهندسی میکانیک

کارشناسی

محسن نوحه خوان

عضو  هیئت مدیره

غیر موظف

شرکت خدمات صبا تجارت ياس

1347

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0